8th Medzinárodná súťaž Flautiada

prináša Flautiada OZ a Moravian Woodwind Quintet z.s.

Medzinárodná súťaž Flautiada je dobre etablovanou flautovou súťažou v Európskom hudobnom priestore. Ako jedna z mála súťaží pre tento nástroj sa teší veľkej obľube a záujmu nielen zo strany mladých hudobníkov, ale aj odbornej verejnosti z celej Európy. Súťaž sa koná v dvojročných intervaloch už od roku 2009, no siedmy ročník sa z dôvodu pandémie Covid-19 konal až po trojročnej prestávke, a to v júni 2022 v Banskej Bystrici.

Poslaním Flautiady je vyhľadávanie mladých talentov, pričom udelená cena im môže pomôcť pri štarte profesionálnej kariéry. Víťazi získavajú štipendiá na majstrovské kurzy pod vedením renomovaných umelcov a pedagógov, tiež sólové koncerty so sprievodom popredných slovenských hudobných telies, ako sú Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Slovenský komorný orchester, a predstavia sa v rámci renomovaných slovenských hudobných festivalov (Music Festival Piešťany, Allegretto Žilina či cyklus koncertov v rámci dramaturgie Slovenskej Filharmónie, Abonentný cyklus Slovenskej filharmónie). Všetky tieto ocenenia sú štartovacou čiarou v hudobnej kariére začínajúcich mladých umelcov. O kvalite súťažných výkonov svedčí aj fakt, že mnohí naši ocenení víťazi získali neskôr aj ďalšie prestížne ocenenia na veľkých celosvetových súťažiach ako Pražské Jaro, Kobe International Flute Competition, Concours Jean-Pierre Rampal, Carl Nielsen Flute Competition a mnohé ďalšie. Víťazi minulých ročníkov aj vďaka udeleným štipendiám na majstrovské kurzy získali možnosti študovať na prestížnych univerzitách pod vedením špičkových pedagógov. Mnohí z nich sú dnes prvými hráčmi hudobných telies (Symphonie Orchester Hamburg – Katarína Slavkovská, Dresdner Symphonie Orchester – Marianna Julia Żołnacz, Štátna Filharmónia Košice – Janka Jámborová, Philarmonie Györ – Albert Szentgyörgyváry, Czech National Symphony Orchestra – Tim Kadlec)


Podmienky účasti

 • vyplnenie a zaslanie elektronickej prihlášky spolu s potvrdením o úhrade poplatku
 • dodržanie vekovej hranice (hraničný vek v deň konania súťaže)
 • naštudovanie predpísaného súťažného repertoáru

Uzávierka prihlášok 20. marec 2024 elektronické prihlasovanie bude spustené 1. februára 2024

Poplatok za účasť v súťaži je vo výške 100€

Štartovný poplatok je nevratný (s výnimkou nekonania sa súťaže).

Pravidlá súťaže

I.

Súťaže sa môže zúčastniť každý flautista, ktorý spĺňa vekový limit a má naštudovaný predpísaný repertoár. Podľa veku dosiahnutého v deň súťaže si kandidát vyberá jednu z piatich vekových kategórií.

II.

Súťaž prebieha v dvoch kolách a výkony súťažiacich hodnotí 5-členná odborná medzinárodná porota, zložená z popredných umelcov, osobností európskej flautovej hry a pedagogiky.

III.

V prvom kole kandidát predvedie dve predpísané skladby, jednu z nich spamäti. Porota na základe hlasovania a diskusie vyberie postupujúcich kandidátov do druhého kola (finále). Postupujúci kandidát musí získať od porotcov minimálne tri hlasy z piatich. V druhom kole kandidát predvedie povinnú skladbu a vyberie si jednu zo zoznamu skladieb prislúchajúcich k jeho kategórii.

IV.

Porota na základe bodovania vyberie v každej kategórii troch najlepších kandidátov, ktorým udelí ocenenia. Porota má právo udeliť aj čestné uznanie za mimoriadne umelecké výkony pre finalistov, ktorí nezískali žiadnu z cien.

V.

Kandidát s najvyšším bodovým ohodnotením spomedzi všetkých kategórií sa stáva absolútnym víťazom – laureátom celej súťaže.

VI.

Súťaž Flautiada sa bude riadiť organizačným poriadkom, ktorý schválil výkonný výbor organizácie Flautiada, a je interným dokumentom OZ Flautiada.

VII.

Hra z originálních notových materiálů je povinná. V případě pochybností má pořadatel právo vyžadovat předložení těchto materiálů k ověření.

Ďalšie informácie

Každý súťažiaci má možnosť individuálnej prípravy v cvičných miestnostiach počas celého priebehu súťaže.

Pre každú kategóriu je zabezpečený kvalifikovaný korepetítor, o ktorého môže súťažiaci požiadať v prihláške. Súťažiaci môže podľa uváženia prísť aj s vlastným korepetítorom.

Všetky náklady spojené s účasťou na súťaži si súťažiaci hradí sám.


Kategórie

Kategória 1

do 13 rokov

Kategória 2

do 15 rokov

Kategória 3

do 18 rokov

Kategória 4

do 21 rokov

Kategória 5

do 26 rokov

Kategória 1

do 13 rokov

1. kolo

Kandidát predvedie obe predpísané skladby

2. kolo

Povinná skladba
 • John Rutter: Suite antique – 1. Prelude
jedna z nasledujúcich skladieb
 • Wilhelm Popp: Valse gracieuse, Op. 261, No. 2
 • Wilhelm Popp: Spanish Dance, Op. 437
 • Pál Jardányi: Sonatina
 • Gabriel Fauré: Sicilienne, Op. 78
 • Philippe Gaubert: Madrigal

Kategória 2

do 15 rokov

1. kolo

Kandidát predvedie obe predpísané skladby

2. kolo

Povinná skladba
 • Wolfgang Amadeus Mozart: Andante C dur KV 315
jedna z nasledujúcich skladieb
 • George Brunn: Romance, Op. 41
 • Benjamin Godard: Suite, Op. 116 – 1. Allegretto, 2. Idylle
 • Eugène Bozza: Soir Dans les Montagnes
 • Petr Eben: Sonatina semplice pre flautu a klavír – 1. Allegro Giusto
 • Albert Périlhou: Ballade

Kategória 3

do 18 rokov

1. kolo

Kandidát predvedie obe predpísané skladby

2. kolo

Povinná skladba
 • Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo D dur K.Anh. 184
Jedna z nasledujúcich skladieb
 • Philippe Gaubert: Fantaisie
 • Louis Ganne: Andante et Scherzo
 • Cécile Chaminade: Concertino, Op. 107
 • Benjamin Godard: Suite, Op. 116 – 2. Idylle, 3. Valse
 • Gabriel Fauré: Fantaisie, Op. 79

Kategória 4

do 21 rokov

1. kolo

kandidát predvedie obe predpísané skladby

2. kolo

povinná skladba
 • Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert D dur KV 314 – 2. Adagio non troppo
jedna z nasledujúcich skladieb
 • Pierre Sancan: Sonatina pre flautu a klavír
 • François Borne: Fantaisie Brillante sur Carmen
 • Otar Taktakishvili: Sonáta C dur pre flautu a klavír – 2. Aria: Moderato con motto, 3. Allegro scherzando
 • Eldin Burton: Sonatina pre flautu a klavír – 1. Allegretto grazioso, 2. Andantino sogrando, 3. Allegro giocoso. Quasi fandango
 • Francis Poulenc: Sonáta pre flautu a klavír – 1. Allegro Malinconico, 2. Cantilena, 3. Presto giocoso

Kategória 5

do 26 rokov

1. kolo

kandidát predvedie obe predpísané skladby

2. kolo

povinná skladba
 • Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert G dur KV 313 – 2. Adagio ma non troppo
jedna z nasledujúcich skladieb
 • Frank Martin: Ballade + Claude Debussy: Syrinx pre flautu sólo
 • Henri Duttilleux: Sonatine
 • Paul Taffanel: Fantázia na témy z opery Freischütz
 • Erwin Schulhoff: Sonáta pre flautu a klavír – 1. Allegro moderato 2. Scherzo. Allegro giocoso, 3. Aria. Andante, 4. Rondo Finale. Allegro molto gajo
 • Sergej Prokofiev: Sonáta D dur, Op. 94 – 1. Moderato, 2. Scherzo: Presto

Miesto a čas

Kedy

9. - 12. Máj 2024

Kde

Koncertná sieň – Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici


Harmonogram

Registrácia súťažiacich sa bude konať aj v priebehu druhého súťažného dňa (10. 5. 2024). Kandidát je povinný zaregistrovať sa najneskôr 60 minút pred začiatkom svojej kategórie.

9. 5. 2024

1. kolo

Od 12:00 Registrácia súťažiacich a akustické skúšky v koncertnej sále.
Adresa podujatia: Konzervatórium J. L. Bellu: Skuteckého 27, 974 01 Banská Bystrica
Od 14:00 akustické skúšky v koncertnej sále
16:30 otvorenie súťaže
17:00 5. kategória

10. 5. 2024

1. kolo

7:30 – 8:50 akustické skúšky v koncertnej sále
9:00 – 10:00 2. kategória
10:20 – 13:00 3. kategória
13:00 – 14:00
 • prestávka na obed
 • akustické skúšky v koncertnej sále
 • korepetície postupujúcich kandidátov – podľa dohody
14:00 – 14:30 1. kategória
14:45 – 20:00 4. kategória

Zoznam kandidátov postupujúcich do 2. kola bude zverejňovaný priebežne – vždy niekoľko minút po ukončení každej súťažnej kategórie. Postupujúci kandidáti si dohodnú cca 30 minútovú korepetíciu so súťažnými korepetítormi. Korepetície budú prebiehať priebežne počas celého súťažného dňa.

11. 5. 2024

2. kolo

7:30 - 8:15 akustické skúšky v koncertnej sále
8:30 – 9:00 1. kategória
9:00 – 10:30 2. kategória
10:30 – 12:30 3. kategória
12:30
 • prestávka na obed
 • akustické skúšky v koncertnej sále
14:00 – 17:15 4. kategória
17:30 – 20:00 5. kategória
21:00
 • vyhlásenie výsledkov súťaže
 • záver súťaže

Info

 • Počas súťaže budú pre všetkých kandidátov k dispozícii cvičné miestnosti na Konzervatóriu J. L. Bellu a tiež na Akadémii umení v Banskej Bystrici (Ul. Jána Kollára 22, 974 01, Banská Bystrica).
 • Všetci súťažiaci a ich sprievodné osoby, ktoré sa vopred nahlásili, majú počas súťaže zabezpečený pitný režim a malé občerstvenie.
 • Ubytovanie si, prosím, zabezpečte vo vlastnej réžii.
 • Naši súťažní korepetítori budú súťažiacim k dispozícii od 9. 5. 2024 (pre súťažiacich v 5. kategórii budú súťažní korepetítori k dispozícii už 8. 5. 2024).
 • Každý kandidát pred 1. kolom absolvuje krátku 3-min. akustickú skúšku v koncertnej sále. Prosíme, aby ste tento čas rešpektovali.

Jury

Jana Ryšková
CZ
Ewelina Zawiślak
PL
Zsuzsanna Szelendi
HU
Ivica Gabrišová
SK
Carlo Jans
LU

Prizes

 • Sólové vystúpenia v rámci koncertných cyklov popredných slovenských filharmonických a komorných orchestrov
 • Štipendiá na letné majstrovské kurzy pod vedením významných európskych pedagógov a flautistov (Michael M. Kofler, Ewelina Zawiślak, Katalin Kramarics, Kaspar Zehnder, Janka Jámborová a ďalší)
 • Trofej a titul laureáta súťaže pre absolútneho víťaza s najvyšším bodovým hodnotením spomedzi všetkých kategórií.


Víťazi

2024

1. kategória

2. Cena

Jurčová Zuzana (Slovenská republika)

3. Cena

Přibilová Alma (Česko)

2. kategória

1. Cena

Batinjan Maja (Croatia)

Cena Štátneho komorného orchestra Žilina

Batinjan Maja (Croatia)

2. Cena

Plechatá Kristýna (Česká republika)

Scholarship 7. Letnie Tortury Muzyczne – Wadowice, Poľsko

Plechatá Kristýna (Česká republika)

3. Cena

Kozánková Viktorie (Česká republika)

3. kategória

1. Cena

Vozárová Karin (Slovensko)

Cena Štátnej filharmónie Košice

Vozárová Karin (Slovensko)

2. Cena

Vrátilová Adéla (Česko)

Scholarship Musik Forum Viktring – Klagenfurt, Rakúsko

Vrátilová Adéla (Česko)

3. Cena

Friesová Anna (Česká republika)

Čestné uznanie

Chaloupková Julie (Česko)

Čestné uznanie

Závecká Sára (Slovensko)

4. kategória

1. Cena

Bobińska Małgorzata (Poland)

Cena Filharmónie Hradec Králové

Bobińska Małgorzata (Poland)

2. Cena

Zazoniuk Milena (Poland)

Scholarship 36. Medzinárodné fórum pre flautu a klavír – Diekirch, Luxembursko

Zazoniuk Milena (Poland)

3. Cena

Szymański Michał (Poland)

Čestné uznanie

Płaziuk Zofia (Poland)

5. kategória

1. Cena

Szentgyörgyváry Albert (Hungary)

Cena Slovenskej filharmónie

Szentgyörgyváry Albert (Hungary)

2. Cena

Reimer Ida (Germany)

Scholarship 27. Medzinárodné interpretačné kurzy komornej hry – Komárno, Slovensko

Reimer Ida (Germany)

3. Cena

Vodáková Tereza (Česko)

Čestné uznanie

Cegielska Małgorzata (Poland)

Organizator

Hlavný organizátor a vyhlasovateľ súťaže

Flautiada – občianske združenie
IČO: 42172535
Sídlo združenia: Pod Lipovým 5302/47, 84107 Bratislava

v medzinárodnom partnerstve s Moravian Woodwind Quintet z.s. (CZ)

Spoluorganizátori súťaže

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici

Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Súťaž podporili

Kontakty

e-mail: competition@flautiada.sk

Ivica Gabrišová +421 915 754 604

Janka Jámborová +421 902 676 019

Matúš Krnáč +421 908 176 798